STATUT FUNDACJI

"FUNDACJA NIEBIAŃSKA WATAHA - REMEDIUM DLA ZWIERZĄT"

TEKST JEDNOLITY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundację ustanawiają: Sziraz Nebo, Wioletta Nebo zwane dalej Fundatorami.

 

§2

Fundacja nosi nazwę - „Fundacja Niebiańska Wataha - Remedium dla Zwierząt”.

Fundacja dla Zwierząt, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia

10 kwietnia 2015r. za Repertorium 4271/2015r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

Fundacja może używać skróconej nazwy „FNW Remedium dla Zwierząt ”

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

 

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

§4

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej wg przepisów prawnych danego Państwa.

 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn województwo warmińsko - mazurskie.

 

§6

Organami nadzorczymi fundacji są właściwy ze względu na zakres działania i cele fundacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz miejscowo właściwy Starosta.

 

 

 

II. CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

 2. Organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej.

 3. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

 4. Działalność adopcyjna, znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów i domów zastępczych.

 5. Wspierania wszelkich działań zwalczania bezdomności zwierząt. Tworzenie schronisk dla zwierząt.

 6. Propagowanie wiedzy o metodach ograniczania populacji zwierząt i realizacji programu kastracji i sterylizacji.

 7. Ochrona środowiska i ochrony zwierząt oraz zwalczania przejawów znęcania i maltretowania się nad zwierzętami.

 8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.

W celu realizacji celów statutowych Fundacja po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego może prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ochronę środowiska oraz ochronę zwierząt poprzez współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów.

 2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i działalność adopcyjną.

 3. Zbieranie i pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji.

 4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących na budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu.

 5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, jak również innymi organizacjami, z którymi współpraca może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

 6. Zwalczanie znęcania się nad zwierzętami, poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, prozwierzęcy lobbing.

 7. Współpracę z policją, strażą miejską i organizacjami pozarządowymi, które mają na celu niesienia pomocy zwierzętom pokrzywdzonym i bezdomnym oraz wszelkie działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

 

§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest o cechach wspólnych z celami statutowymi Fundacji. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może tworzyć schroniska dla zwierząt.

 

§10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.

 

§11

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego.;

 • Wolontariuszy

 • Fundatorów

 • Honorowych Członków.

 

 

 

§12

Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

§13

Fundatorzy mogą postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.

 

§14

Honorowy Członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, ma prawo wyrażania swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw przysługującym członkom Zarządu.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

 

§15

Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

§16

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o podobnych celach.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych. W celu realizacji celów statutowych Fundacja po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego może prowadzić Działalność Gospodarczą.

 

III – ORGANY FUNDACJI

 

§17

Organy Fundacji stanowią:

- Zarząd Fundacji

 

§18

 1. Fundatorzy mogą odwołać każdego członka Zarządu, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę Fundacji.

 

 

§19

 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na czas nieoznaczony.

 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Fundacji.

 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 5. Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby.

 

§20

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 4. Sprawuje zarząd nad majątkiem,

 5. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,

 6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

 8. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek

Zarządu samodzielnie.

 

§22

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

 

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§24

Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z pracami tych organów, w tym koszty podróży.

 

 

IV MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§25

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę;

 • Sziraz Nebo - 2500,00zł (słownie: dwa tysiące, pięćset złotych)

 • Wioletta Nebo - 500,00zł (słownie: pięćset złotych)

Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

 

§26

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 • Odpisów 1% podatku z PIT-ów

 • Darowizny, dotacje,

 • Spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych, subwencje osób prawnych,

 • Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

 • Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

 • Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

 • Dotacje z budżetu państwa,

 • Dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

 • Z ewentualnych dochodów z działalności gospodarczej w przypadku prowadzonej przez fundację.

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie

na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących

osoby prawne.

 

 

 

V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§27

Dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji przez Fundatorów co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze przedsiębiorców.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Do tego momentu Fundacja ma status osoby prawnej non profit..

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Fundacja może prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi (w tym import - eksport);

 2. organizacji wypoczynku w postaci wczasów, wycieczek turystycznych, obozów i kolonii;

 3. usług hotelarskich i gastronomicznych;

 4. usług transportowo-spedycyjnych;

 5. wydawania książek, materiałów reklamowo-fotograficznych oraz plakatów i pocztówek;

 6. usług turystycznych;

 7. usług reklamowych, artykułów spożywczych i przemysłowych;

 8. usług w zakresie wynajmu;

 9. usług rehabilitacyjnych;

 10. działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody;

 11. działalności artystycznej i rozrywkowej (w tym usług muzyczno - rozrywkowych) oraz działalności rekreacyjnej.

 

§28

Z majątku i dochodów Fundacji w miarę potrzeby może przeznaczyć odpowiednie środki na prowadzenie działalności gospodarczej, nie więcej niż połowę funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

§29

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”.

 

§30

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu

Kodeksu pracy.

 

§31

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§32

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników.

 2. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§33

 1. Zmiana statutu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji.

 2. Zmiana statutu następuje w wyniku podjęcia uchwały o zmianie statutu przez Zarząd Fundacji.

 3. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 4. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

 

§34

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych Fundacji.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§36

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru, wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji. Zarząd Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.