Nowe przepisy o ochronie zwierząt

Od 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

Wprowadza ona m.in. następujące zmiany: obowiązek opieki nad wolno bytującymi kotami oraz ich

sezonowe dokarmianie, zakaz sprzedaży psów i kotów na targowiskach i giełdach, obowiązek sterylizacji

i kastracji wszystkich zwierząt w schroniskach, nie tylko na tzw. życzenie, zakaz rozmnażania psów i kotów

w celach handlowych, zakaz trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godz. na dobę, uwięź nie może być

krótsza niż 3 m, zakaz obcinania ogonów i kopiowania uszu, zakaz odstrzału psów i kotów (do tej pory można

było zastrzelić psa lub kota, który przebywał w odległości większej niż 200 m od siedzib ludzkich).

Karane będzie także utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich

w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im

zachowanie naturalnej pozycji; wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu

lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. W przypadkach

niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna

zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym

niezwłocznie wójta, celem podjęcia decyzji o odebraniu zwierzęcia.

Polskie prawo dotyczące psów;

Pies jest objęty ochroną prawną dlatego też  zakazane jest znęcanie się nad nim, używanie do

przeprowadzania doświadczeń powodujących śmierć, złośliwe straszenie i drażnienie oraz zadawanie cierpień.

W Polsce istnieje wiele aktów prawnych, przepisów odnoszących się psów i  ich egzystencji w ludzkim

świecie. Każdy Właściciel psa powinien znać te przepisy i się do nich stosować;

 • Jednym  z najważniejszych przepisów jest to, iż opiekun psa odpowiedzialny jest za szkody przez niego

wyrządzone - odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu

cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez

nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on,

ani osoba, za którą ponosi  odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Można również ubezpieczyć psa na taką

ewentualność i w takim wypadku odpowiedzialność za szkody spada na ubezpieczyciela, w Polsce jednak

rzadko tego typu praktyki są urzywane.

 • Szczepienia na wściekliznę i świadectwo zdrowia. Szczepienia przeciw różnym chorobą są dobrowolne,

ale obowiązkiem każdego właściciela psa jest poddanie go corocznym szczepieniom przeciw wściekliźnie.

Obowiązek taki na każdego właściciela psa nakłada ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz.U. nr.66 z 1999r.). Według art. 8 tej ustawy, należy zaszczepić każdego psa, który ma powyżej czterech

miesięcy. Powinien on być doprowadzony przez właściciela, koniecznie na smyczy, do punktu szczepień

wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Psy szczepi się co rok, a data szczepienia i rodzaj

szczepionki wpisane są w specjalnej książeczce szczepień, która powinien mieć każdy pies.

Wpis w tej książeczce jest dowodem na to, że pies jest zaszczepiony. Od maja 2003 roku jest także

obowiązek posiadania zaświadczenia na specjalnym druku, że pies został zaszczepiony ( poza informacją

w książeczce), takie zaświadczenie jest podstawą do wstępu na wystawy, na których nie jest wymagane np.:

świadectwo zdrowia psa. Dlatego każdy lekarz weterynarii powinien je wydać w momencie szczepienia.

Jeśli właściciel nie zaszczepi psa w terminie, może być ukarany grzywną

(na podstawie art. 51. ust. 1. pkt. 2 ustawy)

 • Książeczkę z wbitym zaświadczeniem szczepienia należy zabierać ze sobą na każdy wyjazd z psem czasami

jest ona np.: konieczna do zakwaterowania psa w obiekcie noclegowym, czasami wymagane jest także świadectwo

zdrowia psa, które jest wymagane np.: przy uczestnictwie w wystawach, konkursach  myśliwskich, zawodach,

przy przewozach psów różnymi środkami transportu. Świadectwo takie wydaje lekarz weterynarii po dokładnym

zbadaniu psa, jest ono ważne 2 dwa dni od daty wystawienia. Na podstawie takiego świadectwa można również

uzyskać świadectwo zdrowia psa wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii, ważne 15 dni od daty

wystawienia, które jest wymagane np.: przy przekraczaniu granicy z psem.

 • Transport - Przepisy dotyczące transportu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 23 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 312), w którym w rozdziale 3,  § 6 możemy przeczytać:

„Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony

również w pomieszczeniach przeznaczonych dla podróżnych (z wyłączeniem miejsc do siedzenia, leżenia lub

spania), pod warunkiem że:

1) Podróżny posiada ważny bilet dla psa,

2) Podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,

3) Pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.”

Każdy z przewoźników może ustalić własne warunki co do przewozu psów.

 • Polskie Koleje Państwowe - czyli władze PKP  ustaliły, że w pociągach w wagonach osobowych

jeden  podróżny może przewozić do 2 psów, opłacając za każdego połowę ceny biletu klasy 2 pociągu

osobowego. Przy sprzedaży biletów wymagane jest aktualne świadectwo szczepienia przeciw

wściekliźnie oraz tzw. świadectwo zdrowia psa wydane przez powiatowego lekarza weterynarii.

W czasie podróży pies musi być na smyczy i w kagańcu.  W wagonie sypialnym można przewozić psa opłacając

przejazd j.w. pod warunkiem zajmowania całego przedziału sypialnego ( wyciąg z przepisów PKP).

 • Polska Komunikacja Samochodowa - PKS przy przewozie psów obowiązują warunki jak przy

przewozie PKP, za opłatą połowy ceny biletu.

 • Polskie linie lotnicze LOT - również tutaj psy mogą być przewożone jako bagaż na pokładzie pasażerskim

 lub w bagażniku samolotu. Chęć przewiezienia zwierzęcia należy zgłosić do biura LOT-u na nie mniej niż 24

godziny przed odlotem. Na pokładzie pasażerskim mogą być przewożone tylko zwierzęta w klatkach, o wadze

(wraz z klatką) nie przekraczającej 10kg. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalna liczba zwierząt na pokładzie

pasażerskim jest bardzo ograniczona. Obowiązuje zakaz przewozu zwierząt w kabinie pasażerskiej w klasie

business. Pies towarzyszący osobie ociemniałej lub niesłyszącej może być przewożony bezpłatnie w kabinie

pasażerskiej, pod warunkiem że jest prowadzony na smyczy oraz ma nałożony kaganiec. Za przewóz psa pobierana

jest opłata jak za zwykłą nadwyżkę bagażową. Waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem nie może być wliczona w limit

bagażu bezpłatnego ( wyciąg z przepisów LOT-u).

 • Komunikacja Miejska-Każdy z przewoźników ustala własne przepisy jednak na ogół w środkach

komunikacji miejskiej jedna osoba może przewozić do 2 psów, na smyczy i w kagańcach,

opłacając za każdego wg taryfy jak za bagaż, za psy trzymane na rękach lub kolanach właściciela opłaty nie

są pobierane.

 • Poruszanie się z psem - przepisy odnośnie poruszania się z psami na terenach zbudowanych, w parkach,

na skwerkach itp. ustalają władze gminne, są jednak one wszędzie bardzo podobne i w skrócie można je

przedstawić następująco: tam, gdzie znajdują się inni ludzie lub zwierzęta psa prowadzimy na smyczy i w

kagańcu. Możemy spuścić go ze smyczy w miejscu odosobnionym lub specjalnie do tego wyznaczonym,

jednak mamy mieć nad nim cały czas kontrolę, ponieważ za psa włóczącego się, uważa się psa, który nie

może być w każdej chwili przywołany przez swojego opiekuna.

Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zezwala na strzelanie do zdziczałych psów,

zgodnie z art. 33 ust. 3 Zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów

łowieckich w odległości większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt

dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów

łowieckich. 

 •  Poruszanie się z psem w Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody reguluje ustawa o ochronie

przyrody z 16 października 1991 roku, w myśl której na terenie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody

psy mogą się poruszać jedynie na smyczy i w kagańcu.

Niestety z dniem 16 kwietnia 2004 r. weszła nowa ustaw o ochronie przyrody

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.). w jednym z jej artykułow napisano:

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 16)wprowadzania psów na

obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów

pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania

ochronne dopuszczają wypas;

Poruszanie się z psem w lasach reguluje Ustawa o lasach (Dz. U.91.101.444 z dnia 8 listopada 1991 r.),

która mówi, iż zabrania się puszczania psów luzem na terenie lasu. Ustawa ta jest szczególnie respektowana

w okresie polowań, kiedy biegający luzem pies łatwo może zostać pomylony ze zwierzyną łowną.

 • Obowiązek sprzątania psich odchodów, obowiązek taki istnieje bądź na terenie całej gminy lub tylko

 w miejscach wyznaczonych takich jak parki, skwerki itp.

 • Prawo łowieckie - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z

dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku

znakowania  (Dz. U. Nr 35, poz. 215) dokładnie określa jakie warunki muszą zostać spełnione aby pies mógł

wziąć udział w polowaniu. Prawo łowieckie nakłada obowiązek posiadania na terenie obwodu jednego psa

dochodzącego ranną zwierzynę po farbie. Innym wymogiem jest posiadanie na trzech polujących jednego psa

aportującego "pióro", czyli ptaki wodne lub polowe. Prawo nie precyzuje dokładnie, jakie psy mogą być

dopuszczane do polowań. Mogą to więc być nawet psy nierasowe i nie posiadające żadnych dokumentów.

Na polowaniu na zwierzynę grubą i zające pies powinien być trzymany na otoku, myśliwy może używać psa

do dochodzenia postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie.

 • Istnieje jeszcze Ustawa  z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie (Dz. U. z dnia 18 grudnia

1995 r.) W ustawie tej określone są warunki hodowania i utrzymywania chartów i ich mieszańców, oraz

określone są kary, które nakładane będą na osoby polujące z tymi psami – do 5 lat pozbawienia wolności,

oraz hodujące je i utrzymujące bez zezwolenia- grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Jest to tylko kilka przykładów i mogą sie one różnić w zależności od rejonu, czy okręgu dlatego też ważne

aby każdy Własciciel psa dowiedział się przepisów w swoim miejscu zamieszkania. 

Akty prawne

 

1. UCHWAŁA Nr LV/746/06. Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r.- w sprawie obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenie miasta Olsztyna
2.Uchwała ruchu drogowego o przewozie psów -  Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
 
3. Ustawa o ochronie zwierząt - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
4. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt - Uchwalona 21.9.1977 r. w Londynie przez Międzynarodową
 
Federację Praw Zwierzęcia, zał. 2.4.1977 w Genewie

5. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt - Rozporządzenie Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I .

6. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne - Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l

7. Zasady i warunki transportu zwierząt - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI ...

8. Doświadczenia na zwierzętach - Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

289 usTAwA

9. Europejska konwencja ochrony zwierząt towarzyszących. Strasbourg, 13 listopada 1987 

Europejska konwencja ochrony zwierząt towarzyszących 

10. USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Art. 10
Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.

Polski Związek Łowiecki - Prawo łowieckie tekst jednolity